dimecres, 4 de juny del 2014

instagrambases2014Català i Castellano

BASES LEGALS CONCURS #SANTJOANLESROQUETES14
Bases de l’acció a Instagram
L’Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes estableix les normes reguladores per les quals haurà de regirse aquesta acció de fotografia a la xarxa Instagram.
Aquesta acció és patrocinada per
1.Objecte
L’acció fotogràfica “Festa Major de Sant Joan,  les Roquetes 2014” consisteix a la publicació de fotografies i vídeos de detalls, llocs, moments, situacions, etc., de Les Roquetes en aquesta època a la xarxa Instagram. Es farà una preselecció de fotografies per a formar part d’un vídeo, de les quals un jurat triarà les més adients o representatives.
Les escollides formaran part d’un  vídeo que es difondrà a les xarxes socials, amb l’objectiu de promocionar la Festa Major d’estiu de Les Roquetes.
Les fotografies hauran d’estar fetes  amb la intenció de mostrar la Festa Major des del punt de vista dels ciutadans de forma creativa, inspiradora i personal.
2. Durada de l’acció
L’acció s’iniciarà l’ 4/06/14 i finalitzarà el dia 30/06/14 a les 23:59 a Instagram. El vídeo resultant es publicarà  a partir del 07 de juliol 2014. No s’admetran a l’acció fotografies publicades més enllà de l’hora de finalització de l’acció. L’acció podrà quedar deserta.

3. Forma de participació
La convocatòria i les bases d’aquesta acció es publicaran al web de l’Agrupa i xarxes socials.
Per a participar en l’acció, s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). Els participants hauran de:
• Realitzar fotografia/es i vídeos  d’elements que facin referència a la Festa Major d’estiu 2014 de forma creativa: carrers plens de llum, balls populars, imatges de festa, detalls de llocs curiosos, edificis i espais emblemàtics, moments en família o amics, etc., a Les Roquetes.
• Posar un títol a la fotografia que inclogui l’etiqueta #SANTJOANLESROQUETES14 o en un comentari a la fotografia
• Publicar la fotografia a la xarxa Instagram, mitjançant el seu usuari.
No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.
4. Característiques de les fotografies
La publicació d’imatges implica la confirmació respecte a cada imatge que:
• Va ser feta pel participant i és una obra original seva
• No conté ni fa referència a marques de tercers
• No té cap contingut ni material discriminatori, racista o xenòfob
• Ha obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer
El Comitè Organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.
5.  Premis
Les millors imatges i vídeos aparèixeran a un vídeo mitjançant els continguts creats per tots els participants.
L’objectiu de l’acció es elaborar un vídeo que amb les fotografies seleccionades expliqui què és la Festa Major d’estiu de les Roquetes,, a través dels ulls dels propis participants.
L’Agrupació de Balls Populars de les Roquetes, com a patrocinador, farà ressò a la seva web i xarxes socials tant de l’acció com de les fotografies i vídeos més originals i creatius.
6. Condicions de participació
Podran participar en l’acció totes aquelles persones físiques que ho desitgin.
Els participants assumeixen la responsabilitat del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.
Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge de les persones que apareixen fotografiades.
La publicació d’una imatge al concurs no ha d’infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.
La participació en l’acció pressuposa l’acceptació íntegra de les bases legals, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que en realitzi el Jurat.
La participació implica l’acceptació també de la inclusió de la imatge o vídeo en el vídeo resultant de les imatges i vídeos dels participants. El nom de l’usuari podrà ser mencionat tant pels organitzadors com pel patrocinador.
7. Comitè organitzador i Jurat
El Comitè Organitzador està compost per membres de l’Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes.
El Comitè Organitzador tindrà la facultat de rebutjar i excloure de l’acció les fotografies i missatges que incompleixin amb els requisits i condicions establerts en aquestes bases.
El Jurat tindrà la facultat de triar entre les fotografies guanyadores entre la preselecció feta pel Comitè Organitzador.
El Jurat, en la seva deliberació valorarà:
La concordança de la imatge amb les temàtica proposada
La qualitat artística de la imatge presentada
- La originalitat la imatge presentada
Les decisions preses per aquest Jurat seran inapel·lables.

8. Propostes seleccionades i comunicació als seleccionats
El Comitè Organitzador seleccionarà  les  fotografies que composaran el vídeo entre totes les que compleixin amb els requisits de participació descrits en aquestes bases entre el dia d’inici i el dia de final de l’acció. Des de l’Agrupa es contactarà amb els guanyadors a partir de missatges directes fets des de la xarxa d’ Instagram.
Els noms d’usuari dels guanyadors es podran consultar a la web de l’Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes i als crèdits del vídeo final.
9. Propietat intel·lectual i industrial
El participants cedeixen expressament, amb caràcter d’exclusiva, sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat en aquesta acció, de conformitat amb la vigent llei de propietat intel·lectual, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació.
Aquests drets comprenen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa la traducció i adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i canal que es considerin més convenients incloses les plataformes online, webs corporatives i entorns 2.0.
En conseqüència, l’Agrupa podria utilitzar i cedir, en tot o en part, a favor de la persona física o jurídica que estimi convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part dels participants de percebre cap compensació addicional.
 9.1 Protecció de dades
Tot i que els participants no hauran d’omplir cap formulari amb dades personals, en participar en aquesta acció  consenten que si han estat seleccionats, el seu  nom d’usuari es faci públic, i que siguin mencionats  a les xarxes socials dels organitzadors i dels patrocinadors.


BASES LEGALES CONCURSO #SANTJOANLESROQUETES14
Bases de la acción en Instagram
La Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes establece las normas reguladoras por las cuales se tendrá que regir esta acción de fotografía en la red de Instagram.
1. Objeto
La acción fotográfica “Festa Major de Sant Joan, les Roquetes 2014” consiste en la publicación de fotografías y vídeos de detalles, sitios, momentos, situaciones, etc., de Les Roquetes en esta época en la red social Instagram. Se hará una preselección de fotografías para formar parte de un vídeo, de las cuales un jurado elegirá las más adecuadas o representativas.
Las escogidas, formaran parte de un vídeo que se difundirá por las redes sociales, con el objetivo de promocionar Les Roquetes.  Las fotografías tendrán que estar hechas con la intención de mostrar la Festa Major desde el punto de vista de los ciudadanos de forma creativa, inspiradora y personal.
2. Duración de la acción
La acción se iniciará el 4/06/14 y finalizará el día 30/06/14 a las 23:59 en Instagram. El vídeo resultante se publicará a partir del 07 de julio 2014. No se admitirán en la acción fotografías publicadas más allá de la hora de finalización de la acción. La acción podrá quedar desierta.
3. Forma de participación
La convocatoria y las bases de esta acción se publicarán en la web de la Agrupa y en redes sociales.
Para participar en la acción, el participante tendrá que tener en una cuenta en Instagram con un perfil público y respetar las condiciones de esta red (http://instagram.com/legal/terms/). Los participantes tendrán que:
• Realizar fotografía/s y vídeos de elementos que hagan referencia a la Festa Major Sant Joan  2014 de forma creativa: calles llenas de luz, detalles de sitios curiosos, edificios y espacios emblemáticos, momentos en familia o amigos, etc., en Les Roquetes.
• Poner un título a la fotografía que incluya la etiqueta #SANTJOANLESROQUETES14,  publicarla en un comentario en la fotografía.
• Publicar la fotografía en la red Instagram, mediante su usuario.
No existe limitación de cantidad de fotografías por participante y no se tendrán en cuenta las valoraciones de otros usuarios sobre las fotografías que participen.
4. Características de las fotografías
La publicación de imágenes implica la confirmación de que cada imagen:
• Fue hecha por el participante y es una obra original suya.
• No contiene ni hace referencia a marcas de terceros.
• No tiene ningún contenido ni material discriminatorio, racista o xenófobo.
• Ha obtenido las autorizaciones necesarias de las personas que puedan aparecer.
El Comité Organizador tendrá la facultad de rechazar las fotografías y mensajes que incumplan las características anteriores, así como aquellas que sean discriminatorias por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
5. premios
Las mejores imágenes y vídeos aparecerán en un video, mediante los contenidos creados por todos los participantes. El objetivo de la acción es elaborar ​​un vídeo mediante las fotografías seleccionadas, que explique qué es la Festa Major d’estiu de les Roquetes, a través de los ojos de los propios participantes.
La Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes se hará eco en su web y redes sociales tanto de la acción como de las fotografías y vídeos más originales y creativos.
6. Condiciones de participación
Podrán participar en la acción todas aquellas personas físicas que lo deseen.
Los participantes asumen la responsabilidad del contenido de la propuesta presentada y serán responsables frente a terceros.
Los participantes se hacen responsables ante terceros de haber obtenido los derechos de imagen de las personas que aparecen fotografiadas.
La publicación de una imagen en el concurso no debe infringir los derechos de reproducción ni ningún otro derecho de terceros.
La participación en la acción presupone la aceptación íntegra de las bases legales, así como la sumisión expresa a las decisiones interpretativas que realice el Jurado.
La participación implica la aceptación también de la inclusión de la imagen o vídeo en el vídeo resultante de las imágenes y vídeos de los participantes. El nombre del usuario podrá ser mencionado tanto por los organizadores como por el patrocinador.
7. Comité Organizador y Jurado
El Comité Organizador está compuesto por miembros de La Agrupa.
El Comité Organizador tendrá la facultad de rechazar y excluir de la acción las fotografías y mensajes que incumplan con los requisitos y condiciones establecidos en estas bases.
El Jurado tendrá la facultad de elegir entre las fotografías ganadoras entre la preselección hecha por el Comité Organizador.
El Jurado, en su deliberación valorará:
- La concordancia de la imagen con la temática propuesta
- La calidad artística de la imagen presentada
- La originalidad de la imagen presentada
Las decisiones tomadas por este Jurado serán inapelables.
8. Propuestas seleccionadas y comunicación a los seleccionados
El Comité Organizador seleccionará las fotografías que compondrán el vídeo entre todas las que cumplan con los requisitos de participación descritos en estas bases entre el día de inicio y el día de final de la acción. Se contactará con los ganadores a partir de mensajes directos hechos desde la red de Instagram.
Los nombres de usuario de los ganadores se podrán consultar en la web de la Agrupa y los créditos del vídeo final si se hace.
9. Propiedad intelectual e industrial
Los participantes ceden expresamente, con carácter exclusivo, sin limitación temporal, es decir, durante todo el plazo de vigencia de los derechos de autor, y por todo el ámbito territorial universal, los derechos de explotación de la propiedad intelectual de las propuestas que se hayan presentado en esta acción, de conformidad con la vigente ley de propiedad intelectual, incluida su explotación en la red de Internet, así como los derechos de propiedad industrial que puedan derivarse de esta explotación.
Estos derechos comprenden, en particular, el derecho de reproducción total o parcial, permanente o provisional, por cualquier medio y en cualquier forma, el derecho de distribución, el derecho de transformación, incluida la traducción y adaptación o cualquier otra modificación, y el derecho de comunicación pública en todo tipo de formatos y soportes presentes y futuros, tanto gráficos como audiovisuales y multimedia, por el medio y canal que se consideren más convenientes incluidas las plataformas on-line, webs corporativas y entornos 2.0.
En consecuencia, la Agrupació de Balls Populars de les Roquetes podrían utilizar y ceder, en todo o en parte, en favor de la persona física o jurídica que estime conveniente y sin limitación, los derechos de propiedad intelectual adquiridos, sin derecho por parte los participantes de percibir compensación adicional.
9.1 Protección de datos
Aunque los participantes no tendrán que rellenar ningún formulario con datos personales, al participar en esta acción consienten que si han sido seleccionadas, su nombre de usuario se haga público, y que sean mencionados en las redes sociales de los organizadores y los patrocinadores.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada